رئیس کل سازمان مالیاتی اعلام کرد، جریمه ماده 108 قانون امور گمرکی مأخذ محاسبه حقوق ورودی است و شامل مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود.
به گزارش ویکی پلاست به نقل از خبرگزاری تسنیم، محمدهادی سبحانیان بخشنامه شماره 8524/49868 مورخ 1402/1/23 معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص ابهام مربوط به شمول جریمه موضوع ماده 108 قانون امور گمرکی نسبت به مالیات بر ارزش افزوده متعلقه به کالاهای وارداتی را ابلاغ کرد.

در بخشنامه رئیس کل مالیاتی آمده است، نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری به شماره 8524/49868 مورخ 1402/1/23 در خصوص ابهام مربوط به شمول جریمه موضوعماده (108) قانون امور گمرکی نسبت به مالیات بر ارزش افزوده متعلقه به کالاهای وارداتی، برای اطلاع و اجرا ارسال می‌شود.

نرم افزار حسابداری شرکتی سپیدار

ماده 6 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 آخرین اراده قانونگذار بوده و بر بند د ماده یک قانون امور گمرکی مصوب 1390/8/22 حاکم می‌باشد. لذا ماخذ محاسبه مالیات و عوارض وادرات کالا مجموع ارزش گمرکی (موضوع ماده 14 قانون امور گمرکی مصوب 1390/8/22) و حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) است اما مالیات و عوارض مذکور جزء حقوق ورودی محسوب نمی‌شودد.

با عنایت به بند 7 ماده 56 قانون مالیات بر ارزش افزوده تعریف حقوق ورودی تغییر نموده و تعریف مندرج در بند د ماده یک قانون امور گمرکی قابلیت اجرا ندارد.

بر اساس ماده 46 و تبصره 2 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده وصول مالیات برعهده گمرک می‌باشد.

جرایم مقرر در مواد 35، 36 و 37 قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفا توسط سازمان امور مالیاتی قابل وصول است.

با عنایت به ماده 18 قانون امور گمرکی ماخذ محاسبه جریمه، حقوق ورودی است و شامل مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود لذا جریمه مالیات بر ارزش افزوده مشمول بند ب ماده 36 قانون مالیات بر ارزش افزوده است.