شیوه‌نامه داخلی نحوه اجرای مواد ۲۷۴ الی ۲۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی به ادارت کل، معاونین و مدیران کل سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد.
به گزارش ویکی پلاست به نقل از تسنیم، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شیوه‌نامه داخلی نحوه اجرای مواد 274 الی 277 قانون مالیات‌های مستقیم (بخشنامه شماره 507/1402/200 مورخ 24/5/1402 سازمان امور مالیاتی کشور) را به معاونان، مدیران کل دفاتر ستادی و ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.

در این ابلاغیه آمده است:

سینا شیمی هگمتانه

با هدف جلوگیری از فرار مالیاتی، برخورد با مرتکبین جرائم مالیاتی با اولویت پرونده‌های حائز اهمیت و احقاق حقوق حقه دولت و به منظور اجرای مفاد مواد 274 الی 277 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 با آخرین اصلاحات و همچنین تسریع در رسیدگی به گزارش‌های واصله از طریق کارگروه‌های ادارات کل مالیاتی و ستادی موضوع : «دستورالعمل تشکیل شورای راهبردی توسعه مدیریت و کارگروه‌های تخصصی» به شماره 51369/200/د مورخ 17/08/1401 موارد ذیل را مقرر می‌دارد:

شیوه‌نامه داخلی نحوه اجرای مواد 274 الی 277 قانون مالیات‌های مستقیم

ماده 1- هر یک از مأموران مالیاتی مکلفند در صورت دریافت گزارش یا مواجهه با هر یک از جرائم مالیاتی موضوع مواد 274 و 276 قانون مالیات‌های مستقیم مراتب را به حسابرس کل مالیاتی، معاون مالیاتی یا مقام مسئول حسب مورد اعلام نمایند. اشخاص اخیرالذکر نیز مکلفند پس از وصول گزارش اعلام جرائم از سوی واحدهای مالیاتی و یا از هر طریق دیگر از قبیل اعلام اشخاص ثالث، مراتب را به همراه کلیه اسناد و مدارک مثبته به دادیار مسئول/ دادیار انتظامی مالیاتی اعلام نمایند.

تبصره- دادیار مسئول/ دادیار انتظامی مالیاتی حداکثر ظرف 3 روز کاری وظیفه نظارت و بررسی اسناد و مدارک مثبته ارسالی از ناحیه اشخاص موضوع ماده 1 این شیوه‌نامه را دارد و در صورت احراز یا عدم احراز جرم پس از تکمیل مستندات، به دبیر کارگروه برای طرح در کارگروه اداره کل امور مالیاتی ارائه می‌نماید.

ماده 2- کارگروه اداره کل امور مالیاتی ظرف 5 روز نسبت به تشکیل جلسه و اظهارنظر (احراز یا عدم احراز جرم) و تنظیم صورت جلسه اقدام نموده و مراتب را در صورت احراز وقوع جرم پس از تعیین خسارت وارده به دولت (بدهی مالیاتی) با مستندات کافی برای اقدام قضائی به اداره/ واحد حقوقی اداره کل مربوطه اعلام می‌نمایند.

تبصره 1- در صورت احراز جرایم موضوع این شیوه‌نامه توسط مدیر کل امور مالیاتی یا مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی و عدم امکان تشکیل فوری کارگروه اداره کل امور مالیاتی، پرونده با نظارت دادیار مسئول/ دادیار انتظامی مالیاتی مستندسازی شده و با تعیین خسارت وارده به دولت (بدهی مالیاتی) بدون طی تشریفات این شیوه نامه به اداره/ واحد حقوقی اداره کل مربوطه برای طرح دعوی در مراجع قضایی ارسال می‌گردد.

تبصره 2- حکم این ماده در مورد گزارش مراجع قضائی، انتظامی و سایر مراجع نظارتی درون یا برون سازماین که به اداره کل امور مالیاتی ذیربط واصل می‌گردد و حکایت از وقوع جرائم موضوع مواد 274 و 276 قانون مالیات‌های مستقیم در پرونده‌های مالیاتی دارد نیز جاری است.

تبصره 3- پس از احراز وقوع جرم توسط کارگروه اداره کل امور مالیاتی ضروری است با نظارت دادیار مسئول/ دادیار انتظامی مالیاتی، کلیه مراحل رسیدگی و دادرسی مالیاتی ناظر بر پرونده مربوطه با رعایت قوانین و مقررات موضوعه خارج از نوبت اجرا گردد.

تبصره 4- اداره/ واحد حقوقی پس از وصول صورت‌جلسه کارگروه اداره کل امور مالیاتی مبنی بر احراز وقوع جرم، ضمن ارسال رونوشت صورتجلسه کارگروه مذکور (ظرف 2 روز کاری) به دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی، مدارک و مستندات واصله را از لحاظ قابلیت اقامه دعوی در مراجع قضائی مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود نقص، حداکثر ظرف سه روز کاری، مراتب را کتباً به رئیس کارگروه اداره کل امور مالیاتی کتباً اعلام می‌نماید. رئیس کارگروه اداره کل امور مالیاتی موظف است ظرف دو روز کاری مراتب را به واحدهای ذیربط اعلام نماید. واحد مذکور می‌بایست ظرف سه روز کاری نسبت به رفع کلیه نواقص، اقدام و مستندات لازم را در اختیار اداره/ واحد حقوقی قرار دهد.

تبصره 5- در خصوص پرونده‌های با خسارت (بدهی مالیاتی) بیش از پانصد میلیارد ریال یا پرونده‌های دارای ابعاد فرار مالیاتی بین دو یا چند اداره کل، مدیر کل امور مالیاتی می‌بایست گزارش دریافتی از کارگروه اداره کل مذکور را به همراه مستندات مربوطه برای بررسی و اعلام نظر نهایی به قید فوریت به کارگروه ستادی ارسال نماید. کارگروه ستادی موظف است ظرف سه روز کاری تشکیل جلسه داده و تصمیم لازم را اتخاذ نماید.

ماده 3- برای انجام اقدمات قضائی شایسته و جلوگیری از اطاله دادرسی و سوء استفاده مرتکبین جرائم مالیاتی، کلیه واحدهای مالیاتی موظفند در مستندسازی پرونده‌های قضائی و استعلامات مراجع قضائی یا ضابطین دادگستری، همکاری عاجل و کامل را با اداره/ واحد حقوقی ذیربط به عمل آورند. در صورت عدم رعایت مفاد این شیوه‌نامه با فرد یا افراد خاطی ماطبق قوانین و مقررات مربوطه برخورد خواهد شد.

ماده 4- با صدور این شیوه‌نامه، بخشنامه شماره 57/97/200 مورخ 16/04/1397 و ضمیمه آن (شیوه‌نامه داخلی نحوه اجرای مواد 274 الی 277 قانون مالیات‌های مستقیم) نسخ می‌شود.